ÚVOD PROGRAM TOVÁRNA MASTNÝCH KONTAKT
2018 - textilky
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma

Na konferenci přednesli své příspěvky:
 

J. E. Mons. Mgr.Jan Baxant

je český katolický duchovní. V říjnu 2008 jej papež Benedikt XVI. jmenoval
sídelním biskupem Diecéze litoměřické. Před svým jmenováním biskupem působil
mimo jiné jako administrátor farnosti Bystřice u Benešova a farnosti
sv. Antonína v Praze, dále byl rektorem Arcibiskupského kněžského semináře
v Praze a generálním vikářem Diecéze českobudějovické. Heslo pana biskupa
Baxanta zní „Ut videam“ (česky: „Ať vidím“).
 

Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.

pracuje v oboru památkové péče od roku 1991 na pozicích kastelán, úředník státní
správy, odborný garant území, vedoucí oddělení památkových průzkumů. Od roku
2007 je náměstkem pro výkon památkové péče v Národním památkovém ústavu
v Českých Budějovicích. Zaměřuje se na využívání památek, zejména ve venkov-
ském prostředí. Ve vlastní publikační činnosti reflektuje zejména aktuální otázky
péče o památky z pohledu regulace území, památkových průzkumů a monitoringu
památek světového dědictví.
 

Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa

se zaměřuje na obnovu historického stavebního fondu a péči o architektonické
památky. Podílel se mj. na obnově Müllerovy vily, zámeckého divadla a hradu
v Českém Krumlově a mnoha dalších významných památek. Václav Girsa pracuje ve
vlastním architektonickém atelieru GIRSA AT a zároveň vede Ústav památkové péče
a renovací na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde byl v roce 2008 jmenován
profesorem pro obor dějiny architektury a ochranu památek.
 

Doc. Ing. Jiří Patočka

přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze, na Filosofické fakultě Univerzity
Karlovy a na Západočeské univerzitě v Plzni. Při své pedagogické i vědecké
práci se zaměřuje na problematiku socioekonomického rozvoje sídel a regionů,
zabývá se ekonomickými aspekty památkové péče, místní a regionální kulturou,
regionální sociologií a regionální politikou. Jiří Patočka je člen Klubu českých hlav.
 

Ing. Aleš Kozák

se zaměřuje na vyhledávání možností financování obnovy památek. Podílel se na
tvorbě grantového systému hlavního města Prahy a spolupracoval s Ministerstvem
kultury při provádění Programu regenerace městských památkových rezervací
a městkých památkových zón. V roce 2007 založil Institut pro památky a kulturu, o.p.s.,
kde se navíc podílí na organizování mezinárodních dobrovolnických kempů na opravu
drobných památek a spolupracuje na kulturních projektech, např. Kulturní most.
 

Bc. Taťana Smělíková

se věnuje investiční podpoře sociální ekonomiky na odboru sociálních služeb
a sociálního začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí. Vystudovala sociál-
ní politiku a sociální práci na Filozofické fakultě UK a dokončuje studia občanské
společnosti na Fakultě humanitních studií UK. V minulosti pracovala v sociálním
podniku a v neziskovém sektoru v oblasti grantové podpory projektů zaměřených
na znevýhodněné a ohrožené děti.
 

Jakub Chvojka

je členem Komunity Noe působící na faře v Holostřevech. Věnuje se tématu pohra-
ničí jako kraji se silným potenciálem, kde je možné hledat skutečné "proměnlivé
horizonty". Je členem o. s. Domaslav, které působí na faře v Domaslavi, podílí
se na projektu "Jeden dvůr dvou far". Je krajinářským architektem, byl auto-
rizován u České komory architektů, spoluvlastní architektonický atelier AeroPLAN,
je členem Skupiny Zapálení, neformální skupiny architektů a památkářů.
 

Mgr. Robert Frouz

je vedoucí Komunity Noe provozujícího v areálu fary v Holostřevech duchovní,
kulturní a sociální centrum; jáhen zaměřující se v pastoraci zejména na lidi
stojící "na okraji" církve či za ním. Robert Elva Frouz je učitel humanitnitních
předmětů povzbuzující studenty, aby (si) kladli dobré otázky a neustávali
v hledání odpovědí. Zajímá se také o rozvoj občanské společnosti a snaží se
k němu konkrétně přispívat, především rozvíjením vzájemné spolupráce v nezis-
kovém sektoru.


Ing. arch. Jaromír Veselák

pracuje od roku 2006 v Plzni v atelieru AeroPLAN, který spoluzakládal. Zajímá
se o trvale udržitelné stavění, je členem neformální architektonické skupiny
Zapálení 02, která se věnuje zejména objevování, uchování a propagaci pozapome-
nuté moderní architektury na Plzeňsku. Jako člen o. s. Domaslav se hlavně věnuje
správě areálu fary a kostela v Domaslavi, podílí se na vlastní činnosti sdružení
a snaší se spoluvytvářet ideu "Jednoho dvora dvou far".


Ing. arch. Marek Jan Štěpán

vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně se zaměřením na novostavby v histo-
rickém prostředí. V roce 1997 založil Atelier Štěpán, který se věnuje ve značné
míře i duchovním stavbám. Marek Jan Štěpán byl mj. u zrodu největšího kostela
postaveného v ČR po roce 1989 (kostel sv. Ducha v Ostravě), zároveň se ale
věnuje i drobným sakrálním stavbám (boží muka). Marek Jan Štěpán je od roku
2006 externím poradcem vedoucího Kanceláře prezidenta republiky.


Luboš Velecký

je bývalý pastorační asistent a kostelník, iniciátor opravy fary ve Valticích.
Nyní pracuje jako turistický průvodce, fotograf a sommeliér. Ve volném čase se
věnuje propagaci monarchismu a historii. Luboš Velecký je zakládající člen
Muzejního spolku Valtice.


manželé Pithartovi

RNDr. David Pithart je přírodovědec, pracuje v Akademii věd ČR, jeho manželka
Radka je v domácnosti. Pithartovi žijí a působí na faře v Lutové, kterou zakoupili
od římskokatolické církve před třemi lety. Zajišťují správu kostela, prohlídky
zejména v letní sezóně a přípravu kostela k bohoslužbám či dalším akcím
s kulturním a duchovním zaměřením. Radka Pithartová, absolventka střední oděvní
průmyslové školy, provozuje na faře ubytování a vede galerii řemeslných výrobků.


PhDr. Petr Vilhelm

vystudoval dějiny umění a estetiku na Filozofické fakultě UK. Je publicista,
nyní doktorand kulturologie na FF UK. Zabývá se otázkami postsekularismu
a jeho kulturními aspekty. Pracuje na monografii Estetika zbožného ateismu.


Martin Kerhart

se narodil v Litomyšli, vystudoval střední lesnickou školu, pracoval na mnoha
místech, až nakonec na poměrně dlouhou dobu zakotvil ve školství. V současnosti
se zabývá zejména historií a hudbou (hraje na arciloutnu). S manželkou Ivankou
žije na faře v Lobendavě v Diecézi litoměřické, kde byl nedávno ustanoven
administrátorem farnosti.
 

P. ThMgr. Jakub Jan Med, O. Praem.

pochází z Vysočiny, kde žije a působí dodnes. Od roku 1990 je členem řádu premons-
trátů (Kanonie premonstrátů v Želivě), v roce 1996 byl vysvěcen na kněze. Od té doby
působil na mnoha místech, v posledních letech je administrátorem farností Úsobí, Štoky
a Svatý Kříž. Od roku 1981 se výrazněji zabývá výtvarnou tvorbou v oboru dřevěná
plastika. Poslední výstavu měl letos na zámku v Uherčicích. V letech 2003-2008
studoval Dějiny křesťanského umění na KTF UK v Praze.
 

Mgr. Petr Holý

absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci a v roce 1996 byl v Brně vysvěcen na
kněze. Působil v různých farnostech Diecéze brněnské, od roku 2000 je admini-
strátorem farností Valeč, Dalešice a Koněšín. Zde se kromě pastorační práce ve
farnostech také snaží o zhodnocení kulturních památek, a to nejen kostelů, ale
právě také venkovských far. V roce 2002 byla opravena fara v Koněšíně, která
v současné době slouží pro pobyty různých skupin dětí a mládeže jak přes rok,
tak o prázdninách. V roce 2009 byla dokončena generální oprava barokní fary
v Dalešicích, která nyní slouží pro farnost i pro rodiny, které tam také bydlí.

 © 2008 - 2019 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.