ÚVOD PROGRAM TOVÁRNA MASTNÝCH KONTAKT
2018 - textilky
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma

Na konferenci přednesli své příspěvky následující přednášející:


Doc. PhDr. Pavel Vlček

je členem Ústavu teorie a dějin umění na Fakultě architektury ČVUT Praze,
pracuje i jako vědecký pracovník v Ústavu dějin umění Akademie věd České
republiky. Pavel Vlček je uznávaným odborníkem, který se zaměřuje na novověkou
architekturu, napsal či podílel se např. na knihách: Encyklopedie českých zámků,
Encyklopedie českých klášterů a další.
 

Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

je římskokatolický kněz, sociolog a profesor Filosofické fakulty Univerzity Karlovy.
Působí aktivně ve veřejném životě a podporuje ekumenický a mezikulturní dialog.
Při své práci se zaměřuje na filosofii a sociologii náboženství, vztah náboženství,
kultury a politiky a otázky evropské kulturní identity. Tomáš Halík podnikl několik
studijních cest a navštívil mnoho klášterů po celém světě.
 

Pavel Jerie

je generálním ředitelem Národního památkového ústavu. Jedná se o uznávaného
odborníka, který se památkové péči věnuje již téměř 40 let. Za dobu své praxe
se podílel na obnovách mnoha významných objektů v celé České republice. Pavel
Jerie je členem Společnosti pro technologie ochrany památek a Sboru expertů
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy.
 

RNDr. Josef Postránecký

působí ve funkci ředitele odboru rozvoje a strategie regionální politiky na
Ministerstvu pro místní rozvoj. Zabývá se problematikou regionálního rozvoje
a regionální politiky. V těchto oblastech publikoval řadu odborných článků
a podílel se na zpracování několika publikací. Externě přednáší na Katedře
regionálních studií na Vysoké škole ekonomické v Praze.
 

Ing. Jana Vohralíková

je vrchní ředitelkou sekce D Ministerstva kultury, která je především odpovědná
za implementaci prioritní osy 5.1 IOP Národní podpora využití potenciálu kulturního
dědictví. Kromě projektování se věnovala mnoho let práci v nevládních organizacích.
Jana Vohralíková byla jedním z hlavních realizátorů úspěšného projektu přestavby
zámeckého pivovaru v Litomyšli na Evropské školící centrum YMCA, který byl
financován ze zdrojů EU. Věnuje se vztahu státu a nevládních organizací. Je spolu-
autorkou návrhu kostela Boží lásky, jehož stavba byla dokončena v roce 2004.
 

Doc. Ing. Jiří Patočka

přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze, na Filosofické fakultě Univerzity
Karlovy a na Západočeské univerzitě v Plzni. Při své pedagogické i vědecké
práci se zaměřuje na problematiku socioekonomického rozvoje sídel a regionů,
zabývá se ekonomickými aspekty památkové péče, místní a regionální kulturou,
regionální sociologií a regionální politikou. Jiří Patočka je člen Klubu českých hlav.
 

P. Prokop Siostrzonek, OSB

byl jmenován převorem Benediktínského arciopatství v Praze-Břevnově v roce
1990 a tomuto povolání se věnuje dodnes. Po revoluci se aktivně podílel na
přípravě restituce Břevnovského kláštera a úzce spolupracoval s Anastázem
Opaskem. Prokop Siostrzonek má bohaté zkušenosti s obnovou a využíváním
areálu nejstaršího mužského kláštera v České republice.
 

P. ThLic. Norbert František Vehovský, O. Praem.

je členem královské kanonie premonstrátů na Strahově, kde působil pět let
jako novicmistr. Přednášel na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.
Od roku 2001 pracuje Norbert František Vehovský jako superior Řeholního domu
premonstrátů v Milevsku a v práci pedagoga pokračuje na Teologické fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V současné době se podílí na
obnově a oživení Milevského kláštera - nejstaršího kláštera jižních Čech.
 

P. Mgr. Juan Provecho, OSA

byl po studiích v Madridu vysvěcen na kněze augustiniánského řádu a v roce
1997 poslán do České republiky. Juan Provecho je administrátorem farnosti
sv. Tomáše v Praze na Malé Straně a od roku 2007 se stal vedoucím tiskového
střediska České biskupské konference.
 

Ing. arch. Jan Soukup

je činným architektem a odborníkem na historickou architekturu. Kromě práce
v atelieru působí Jan Soukup i jako předseda Obce architektů plzeňského regionu,
je předseda občanského sdružení na obnovu památek Rokycanska a občanského
sdružení Klášter Chotěšov. Aktivně se věnuje obnově památek. ATELIER SOUKUP,
jehož je zakladatelem, byl několikrát oceněn za svoji práci; naposledy za projekt
kláštera Matky Boží Nový Dvůr - ECOLA AWARD 2008 (1. místo v kategorii
Sanace / renovace / rekonstrukce).
 

Ing. Pavel Vajčner

působí ve funkci ředitele společnosti Znovín Znojmo, která využívá část bývalého
premonstránského kláštera Louka u Znojma. Pavel Vajčner se snaží, aby aktivity
Znovínu přispěly k využití této památky. Postupně bylo vybudováno návštěvnické
centrum, obrazová galerie, bednářské a vinařské muzeum, prodejna vín a úschovna
kol. Společnost dále zajištuje prohlídky kláštera i pronájem zrekonstruovaných prostor.
 

P. doc. PhDr. Ing. Miloš Raban, ThD.

je římskokatolický kněz, teolog, filosof a inženýr. Po návratu z emigrace začal
v roce 1990 hledat možnosti rekonstrukce a využití bývalého františkánského
kláštera a přilehlé poutní baziliky v Hejnicích. Na tomto místě vybudoval Meziná-
rodní centrum duchovní obnovy, které dodnes spravuje. Miloš Raban byl v letech
2005 až 2007 děkanem na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci.

 © 2008 - 2019 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.